893 Bilar i lager

Leveransvillkor

1. Definitioner

A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som handlar för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter gäller nedan av Konsumentver ket godkända villkor.

B. Med näringsidkare menas i dessa bestämmelser en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. För näringsidkare finns särskilda bestämmelser som anges kursiverat.

2. Köpeavtal och beställning

A. Detta avtal är bindande för båda parter när det har undertecknats av konsumenten och en behörig företrädare för säljföretaget.

B. Har endast konsumenten undertecknat köpeavtalet är det fråga om en beställning. Säljföretaget blir bundet när köpeavtalet har undertecknats av en behörig företrädare. Det undertecknade avtalet eller en orderbekräftelse ska så snart som möjligt, men senast en vecka efter
beställnings dagen, skickas till konsumenten. Konsumenten är bunden när han eller hon har fått avtalet eller orderbekräftelsen.

C. Om köpeavtalet endast undertecknats av en näringsidkare är denne bunden av sin underskrift. För säljföretaget blir avtalet bindande när det undertecknats av behörig företrädare och avtalet eller en orderbekräftelse sänts till näringsidkaren. Detta ska göras inom en vecka efter näringsidkarens underskrift.

D. Som alternativ till punkt C blir även avtalet bindande för en köpare som är näringsidkare utan underskrift. Det förutsätter att säljföretaget via post eller e-post skickar en underskriven orderbekräftelse med MRFs leveransvillkor personbilar, som köparen inom en vecka skriftligen bekräftar via post eller e-post.

3. Köp vid distansförsäljning och avtal utanför affärslokaler vid köp av personbilar

Vid distansförsäljning gäller, utöver dessa villkor, lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som bland annat innefattar ångerrätt.

4. Leveranstid och leveransförsening

A. Beräknad leveransdag/leveransvecka ska normalt anges i köpeavtalet. Leveransdatum för en ny bil som ska tillverkas beror på ledtider hos tillverkaren vid varje given tidpunkt, vilket kan innebära att beräknat leveransdatum inte kan anges exakt. Har leveransdag/leveransvecka inte angivits levereras bilen normalt 2 veckor för en begagnad bil och 12 veckor för en ny bil och 16 veckor för en ny specialleverans från den dag då konsumenten undertecknade köpeavtalet. Specialleverans är en bil som tillverkas enligt konsumentens anvisningar.

B. Vid leveransförsening ska säljföretaget snarast underrätta konsumenten. Vid säljarens dröjsmål har konsumenten rätt att hålla inne betalning. Om förseningen är av väsentlig betydelse för en konsument får han eller hon häva köpet om konsumenten inom skälig tid efter underrättelsen meddelar säljföretaget detta. Vid bedömningen om förseningen är av väsentlig betydelse ska såväl tidsaspekten som konsumentens egna behov beaktas.

C. Konsumenten kan i stället ge säljföretaget en bestämd tilläggstid för leveransen, minst fyra veckor för köp av ny bil och två veckor för köp av begagnad bil. Konsumenten får häva köpet om bilen inte avlämnas inom tilläggstiden.

D. En näringsidkare får häva köpet om säljföretaget förfarit vårdslöst och företaget inte inom skälig tid, normalt en månad från en uppmaning att leverera, levererat bilen. Hävningsrätt föreligger dock endast om förseningen är av väsentlig betydelse för näringsidkaren.

5. Inbytesbil

A. Köparen försäkrar att angiven inbytesbil inte har något av honom eller henne känt allvarligt fel och att den är konsumentens egendom utan annan inskränkning i äganderätten än som följer av att den står som säkerhet för den skuld som anges i köpeavtalet. Om det visar sig att skulden är högre än konsumenten har uppgivit sänks nettopriset på inbytesbilen med motsvarande belopp.

B. Inbytesbilen ska levereras i samma skick och med samma utrustning som vid värderingstillfället om inte något annat har avtalats. Om inbytesbilen är i påtagligt annorlunda skick från värderings tillfället kan säljföretaget kräva en omvärdering av inbytesbilen. Det får dock inte ske enbart på grund av förändrad körsträcka om denna understiger 200 mil från värderingstillfället. Avdrag på värderingen görs i så fall med 10 kr per mil, om inte annat belopp har avtalats. Parterna har också
rätt att kräva omvärdering av inbytesbilen om värdet av denna, direkt eller indirekt, påverkas genom ändringar i skatter eller andra offentliga åtgärder och avgifter med mer än 4 %, dock minst 2000 kr.

C. Köparen ska betala fordonsskatt, trängselskatt, försäkringar och andra avgifter fram till dess att inbytesbilen har överlämnats till säljföretaget. Säljföretaget har rätt till återstående fordonsskatt om inte något annat har avtalats.

6. Prisändring

A. Prisändring får ske efter avtalets ingående, men inte efter leverans. Orsaken till prisändringen ska vara hänförlig till offentliga åtgärder såsom lagändringar, myndighetsbeslut, skatter eller tullar som är utanför säljföretagets kontroll och som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder det inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

B. Utöver orsaker som är hänförliga till offentliga åtgärder får prisändring ske efter avtalets ingå ende, men inte efter leverans, om prisändringen beror på orsaker utanför säljföretagets kontroll och som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder det inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

C. Konsumenten ska betala pristillägg som motsvarar höjningen om denna överstiger 2000 kr. Sänkning av priset ska komma konsumenten till godo genom ett prisavdrag om sänkningen över stiger 2000 kr. Konsumenten har rätt att kostnadsfritt frånträda köpet om pristillägget överstiger 4 % av köpeskillingen.

7. Felansvar

A. Säljföretaget ansvarar för fel i varan enligt konsumentköplagen mot en konsument för de fel som finns vid avlämnandet, till exempel att bilen är i sämre skick än konsumenten med hänsyn till pris, ålder och körsträcka med fog har kunnat förutsätta. Ett fel som visar sig inom två år efter det att bilen avlämnades ska anses vara ett fel som säljföretaget ansvarar för, om inte säljföretaget visar något annat eller detta är oförenligt med bilens eller felets art. En varudeklaration tillsammans med bakomliggande utredning, till exempel ett inbytestest, ska tillmätas betydelse för bedöm ningen av om felet fanns vid avlämnandet.

B. Gentemot näringsidkare svarar säljföretaget beträffande ny bil som sålts utan garanti för tillverkningsfel som förelåg vid leveransen samt för fel som beror på vårdslöshet från säljföretaget. För begagnad bil som sålts utan garanti svarar säljföretaget för att bilen vid leveransen var trafiksäker samt att den inte var i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta.

8. Reklamation

A. Vid fel på bilen bör konsumenten reklamera felet hos säljföretaget så snart som möjligt. En
rekla mation som har gjorts inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Konsumenten får inte reklamera senare än tre år efter avlämnandet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

B. En näringsidkare ska reklamera ett fel inom två veckor från det han märkt eller bort märka felet och inom två år från leveransdagen.

9. Påföljder vid fel

A. En konsument har rätt att välja avhjälpande eller omleverans om detta kan ske utan oskäliga kostnader för säljföretaget.

B. Kräver konsumenten prisavdrag eller hävning har säljföretaget i första hand rätt att avhjälpa felet eller omleverera om detta kan göras utan kostnad och väsentlig olägenhet för konsumenten.

C. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte kan ske inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för konsumenten får han eller hon kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom eller henne. Vid hävning ska konsumenten återlämna bilen mot att säljföretaget återbetalar köpeskil lingen och ränta på denna (Riksbankens referensränta + 2 % under innehavstiden). Säljföretaget har rätt till ersättning om konsumenten haft betydande nytta av bilen. Vid bedömningen av om konsumenten ska betala ersättning för sådan nytta ska hänsyn tas till konsumentens besvär och olägenheter i form av osäkerheter kring bilens funktion och upprepade verkstadsbesök som näringsidkarens kontraktsbrott medfört, till exempel att konsumenten inte kunnat använda bilen i normal omfattning. Hänsyn ska också tas till om konsumenten haft tillgång till ett likvärdigt transportsätt genom säljaren. Vid beräkning av nyttoavdragets storlek ska hänsyn bland annat tas till hur stor omfattning som konsumenten kunnat använda bilen, bilens köpeskilling, om bilen är ny eller begagnad, om bilen är av standardkaraktär eller inte och om konsumenten haft några särskilda kostnader för förvaring eller vård av bilen. Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom eller henne möjlighet att köpa en felfri bil, som beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen vid hävningstillfället.

D. Om köparen är näringsidkare har säljföretaget rätt att avhjälpa eller omleverera. Om detta blir oskäligt dyrt kan säljföretaget i stället medge prisavdrag eller häva köpet. Hävs köpet utgår ingen ränta och säljföretaget har då rätt att från köpeskillingen göra avdrag för nytta. Säljföretaget är dock aldrig skyldigt att betala mer för den återlämnade bilen än marknadsvärdet för motsvarande bil i felfritt skick.

10. Köparens rätt till skadestånd

A. En konsument har enligt konsumentköplagen rätt till ersättning för skada, till exempel utgifter och förluster, som orsakas konsumenten på grund av att bilen är felaktig eller genom säljarens dröjsmål. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

B. Näringsidkare har rätt till ersättning för den skada han drabbas av på grund av fel eller leveransförsening om säljföretaget förfarit vårdslöst. Ersättning utgår endast för skäliga utlägg men inte för förlust i näringsverksamhet eller skada på annat än bilen.

11. Avbeställning

A. Har en beställning skett enligt punkten 2 B har konsumenten rätt att utan kostnad avbeställa bilen innan avtalet har blivit bindande.

B. Avbeställer konsumenten bilen inom en vecka efter det att bindande avtal har ingåtts har säljföretaget rätt till ersättning med 1,5 % av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kr för en ny bil och 1 500 kr för en begagnad bil. Har bilen försetts med extrautrustning ska konsumenten dessutom ersätta säljföretaget för dess kostnader för på- och avmontering av utrustningen och övriga kostnader med anledning av detta. Denna punkt gäller inte för avbeställningar enligt punkten 11 E eller när prishöjning skett enligt punkten 6.

C. Vid senare avbeställning har säljföretaget rätt till ersättning med 7 %, dock lägst 3 000 kr. Denna punkt gäller inte för avbeställningar enligt punkten 11 D och E.

D. Om köpet avser en bil som är av sådant slag att den inte utan betydande förluster kan säljas till en annan köpare eller är bilen dyrare än 7,5 prisbasbelopp har säljföretaget vid avbeställning rätt till ersättning med 15 % av bilens pris om konsumenten avbeställer bilen senare än en vecka efter det att avtalet blivit bindande.

E. Avser avbeställningen en bil vars pris är lägre än 7,5 prisbasbelopp eller ett fordon som är anpassat för en person med funktionsnedsättning så har säljföretaget inte rätt till ersättning om orsaken till avbeställningen eller dröjsmålet med betalningen är att konsumenten efter avtalets ingående utan egen skuld råkat i varaktiga betalningssvårigheter genom till exempel arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall och säljföretaget utan onödigt dröjsmål underrättas om avbeställningen.

12. Försening på köparens sida

A. Om bilen finns för avhämtning och konsumenten inte betalar i rätt tid och dröjsmålet inte beror på säljföretaget kan företaget kräva betalning och dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. Säljföretaget kan häva köpet om konsumentens dröjsmål utgör ett väsentligt avtalsbrott eller om konsumenten inte har betalat inom en av säljföretaget bestämd skälig tilläggstid, normalt två veckor. Säljföretaget har vid hävning rätt till ersättning med 10 % av det avtalade priset om inte något annat anges i punkten 11 D och E.

B. Om en näringsidkare underlåter att fullfölja köpet kan säljföretaget antingen kräva köpets fullgörande eller häva köpet och kräva ersättning med 18 % av det avtalade priset plus ersättning för av- och påmontering av extrautrustning och övriga kostnader med anledning härav.

13. Registrering, besiktning och försäkring

Om inte något annat har överenskommits ser säljföretaget till att bilen är besiktigad, registrerad
och försäkrad i enlighet med konsumentens önskemål. Kostnaderna för detta betalas av konsu menten och ska anges i köpeavtalet.

14. Återtagandeförbehåll

Säljföretaget förbehåller sig rätten att återta den sålda bilen tills köparen har fullgjort samtliga betalningar enligt avtalet.

15. Kreditköp

Övriga kreditvillkor framgår av därtill bifogad handling och avbetalningskontrakt.

16. Garantier

Har säljföretaget lämnat en garanti ska en särskild garantihandling överlämnas till konsumenten.

17. Personuppgifter

Säljföretaget behandlar personuppgifter om konsumenten/näringsidkaren. Information om hur säljföretaget behandlar personuppgifter anges i säljföretagets policy för behandling av personuppgifter. Denna policy kommer konsumenten/näringsidkaren få del av i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Policyn finns även tillgänglig på säljföretagets hemsida och i kundmottagningen.

18. Tvist

A. Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en konsument vända sig till konsumentvägledning, sin motororganisation eller till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

B. En näringsidkare kan endast få tvister prövade av allmän domstol. Gentemot näringsidkare är säljföretagets ansvar begränsat till vad som ovan angivits.

MRFs kundskydd

Under förutsättning att säljföretaget var anslutet till MRF när bilen levererades och vid tidpunkten för ARNs beslut, åtnjuter en konsument MRFs kundskydd som innebär att MRF svarar för att konsumenten vid en tvist erhåller den ersättning ARN rekommenderat. Skulle endera parten inte godta ARNs avgörande utan dra tvisten inför domstol bortfaller dock kundskyddet.

Uppdaterat: 2022-05-01