478 Bilar i lager

För en mer hållbar väg framåt

Resor, transporter, leveranser. Bilen spelar en viktig roll i allas våra liv. Som stor aktör i bilbranschen har vi ett ansvar. Genom vårt agerande kan vi vara kraften i en god spiral som fortsätter långt utanför våra anläggningar.

Vi är en del av samhället

Hemleveranser som underlättar livspusslet, ambulanser som måste hinna i tid, åkerier som ständigt måste vara i rullning, föräldrar på väg för att hämta sina barn. Några exempel på bilens betydelse i dagens samhälle. Med vår roll som stor aktör och arbetsgivare i bilbranschen följer ett ansvar. De produkter, tjänster och arbetsmiljöer vi erbjuder måste vara säkra, hålla högsta kvalitet och vara formade utifrån omtanke om såväl människor som miljön.

En bransch i förändring

Genom decennier har vi lotsat våra kunder genom trender, teknikutveckling och digitalisering. I dag står bilbranschen mitt i en omställning till mer miljövänliga och elektrifierade alternativ. Kundernas behov av vägledning är stort. I branschen pågår också ett generationsskifte, där tillgång på kompetent arbetskraft är en framgångsfaktor. På alla områden ska vi visa vägen till hållbara lösningar.

Så jobbar vi med hållbarhet

 • Biltvätt med biologiskt reningsverk

  En del i vårt hållbarhetsarbete är vår automattvätt med biologiskt reningsverk. Med den sparar vi både på vatten och miljöpåverkan.

 • 500 laddpunkter 2025

  Under våren 2020 antog vi en ambitiös och konkret plan om var vi vill vara år 2025 beträffande vår laddinfrastruktur.

Hållbara kunderbjudanden

 • Genom rådgivning och dialog som hjälper våra kunder att välja fordon och tillhörande tjänster, och samtidigt nå sina miljömässiga och ekonomiska mål.
 • Genom att erbjuda ett marknadsledande serviceerbjudande i miljö- och kvalitetscertifierade anläggningar.

Hållbar produktion

 • Genom att dagligen och aktivt jobba med säkerhets- och miljöaspekter i våra verkstäder.
 • Genom att minska energi- och kemikalieanvändningen, vattenförbrukningen samt förbättra avfallshanteringen.
 • Genom att successivt öka andelen el- och hybridbilar i vår interna bilpark med tjänste- och provkörningsbilar.

Hållbara arbetsplatser

 • Genom att bygga professionella arbetsplatser baserade på riktlinjer, policys och avtal, och att ständigt utvärdera att arbetsmiljön lever upp till alla kvalitetsparametrar.
 • Genom att jobba med arbetsgivar- och ledarrollen samt kontinuerlig kompetensutveckling i form av ledar- och medarbetarprogram.
 • Genom att bygga en inkluderande företagskultur med lika villkor för alla, och betrakta våra medarbetare som medansvariga.
 • Genom introduktionsprogram, uppförandekod, kollektivavtal etc.
 • Genom att vara aktiv medlem i Motorbranschens Riksförbund och Biluthyrarna Sverige, och följa branschföreningarnas etiska regler och policys.

Hållbara inköp

 • Genom att ställa krav på våra partners och underleverantörer och skriva in hållbarhetsaspekter i samarbetsavtalen.
 • Genom att göra leverantörsbedömningar av både nya och befintliga leverantörer, enligt vår uppförandekod och interna riktlinjer.

Hållbar bolagsstyrning

 • Genom att leva upp till gällande redovisningslagar och -seder i syfte att styra och ha kontroll över affären.
 • Genom att tänka långsiktigt och bygga en verksamhet som överlever omvärldsförändringar och branschomställningar.
 • Genom att vara ett ansvarsfullt bolag som säger nej till korruption och mutor.

Föregångare i hållbarhetsfrågor

I fråga om kundservice har vi alltid varit en föregångare i bilbranschen. Det vill vi vara även i hållbarhetsfrågorna. Vi är till exempel en drivande part i elektrifieringen, genom att investera i och bygga ut infrastrukturen för att ladda framtidens elbilar. Dagligen hjälper vi våra kunder till en mer fossilfri vardag, en fråga som är helt avgörande för våra företagskunder som upphandlar hela fordonsflottor. För att fler barn och ungdomar ska få upp ögonen för bilbranschen bedriver vi också ett omfattande informationsarbete bland skolelever.

Hållbart företagande 

Att ta hållbart ansvar är en självklar del i vår affär. Inte bara i erbjudandet gentemot kunderna, utan i hur vi driver hela verksamheten. Det handlar om allt från våra inköp och beteenden i den dagliga produktionen till hur vi agerar som arbetsgivare och vilka krav vi ställer på våra partners och underleverantörer. Med hållbara finanser som grund kan vi bygga ett företag och en arbetsplats som lever och utvecklas över tid.

Vi gör redan många saker rätt, men vill och kan alltid bli bättre. Steg för steg väljer vi en mer hållbar väg framåt.